VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 19-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $72.98 -$1.18
EBND -- $11.39 $0.00
EMKT -- $21.37 $0.39
ESGI -- $25.45 $0.08
ESPO -- $11.56 $0.14
GDX -- $45.35 $0.28
GOAT -- $21.21 $0.15
GRNV YGRN $25.54 $0.31
HLTH -- $10.62 $0.07
IFRA -- $19.35 $0.00
MOAT -- $84.07 $0.60
QHAL -- $34.24 $0.28
QUAL -- $33.38 $0.22
REIT -- $16.98 -$0.04
NAV
(As at COB 20-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $8.78 $0.09
DVDY YDVD $20.75 $0.05
FLOT -- $25.13 $0.00
MVA YMVA $21.50 $0.00
MVB YMVB $25.67 -$0.13
MVE YMVE $33.34 $0.26
MVR YMVR $31.70 $0.29
MVS YMVS $20.25 $0.14
MVW YMVW $30.98 $0.21
PLUS -- $18.92 $0.01
SUBD -- $25.19 $0.01