VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 21-Sep-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $62.43 -$0.72
CNEW -- $9.04 -$0.09
DVDY YDVD $19.30 -$0.09
EBND -- $11.37 -$0.01
EMKT -- $18.96 -$0.09
ESGI -- $23.64 -$0.25
ESPO -- $10.13 $0.19
FLOT -- $25.08 $0.00
GDX -- $55.48 -$1.23
GOAT -- $19.71 -$0.11
GRNV YGRN $23.66 -$0.16
HLTH -- $10.10 $0.00
IFRA -- $18.38 -$0.28
MOAT -- $74.84 -$0.36
MVA YMVA $19.55 -$0.28
MVB YMVB $19.25 -$0.26
MVE YMVE $28.10 -$0.27
MVR YMVR $27.50 -$0.25
MVS YMVS $18.79 -$0.18
MVW YMVW $27.00 -$0.15
PLUS -- $18.71 $0.01
QHAL -- $30.69 -$0.40
QUAL -- $31.49 -$0.03
REIT -- $15.59 -$0.48
SUBD -- $24.94 -$0.01