VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 26-Feb-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $71.92 -$0.76
CNEW -- $8.38 $0.05
EBND -- $11.15 $0.05
EMKT -- $20.70 -$0.03
ESGI -- $25.06 $0.22
ESPO -- $11.21 $0.10
FLOT -- $25.10 -$0.01
GDX -- $40.30 -$0.56
GOAT -- $20.74 $0.33
GRNV YGRN $25.04 -$0.51
HLTH -- $9.90 $0.17
IFRA -- $18.85 -$0.28
MOAT -- $84.41 $1.10
PLUS -- $18.54 -$0.14
QHAL -- $33.92 -$0.17
QUAL -- $32.87 $0.68
REIT -- $17.60 -$0.25
SUBD -- $25.27 -$0.06
NAV
(As at COB 01-Mar-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
DVDY YDVD $20.35 $0.35
MVA YMVA $21.27 $0.65
MVB YMVB $27.38 $0.54
MVE YMVE $32.47 $0.45
MVR YMVR $30.30 $0.20
MVS YMVS $19.82 $0.17
MVW YMVW $30.83 $0.47