VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 30-Oct-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $66.63 -$0.27
CNEW -- $9.29 -$0.22
DVDY YDVD $19.31 -$0.30
EBND -- $11.35 -$0.02
FLOT -- $25.14 $0.00
GRNV YGRN $23.69 -$0.15
MVA YMVA $19.49 -$0.14
MVB YMVB $20.94 $0.05
MVE YMVE $30.14 -$0.19
MVR YMVR $26.19 $0.06
MVS YMVS $18.96 -$0.23
MVW YMVW $27.62 -$0.20
PLUS -- $18.77 $0.00
SUBD -- $25.05 $0.00
NAV
(As at COB 29-Oct-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
EMKT -- $19.61 $0.08
ESGI -- $23.88 $0.17
ESPO -- $10.63 $0.19
GDX -- $52.74 $0.84
GOAT -- $19.99 $0.24
HLTH -- $10.28 $0.07
IFRA -- $18.60 -$0.02
MOAT -- $76.20 $1.01
QHAL -- $30.57 $0.27
QUAL -- $32.26 $0.50
REIT -- $15.17 $0.19