VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 26-Nov-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $68.29 $0.38
CNEW -- $8.82 -$0.08
DVDY YDVD $21.16 -$0.01
EBND -- $11.54 $0.00
EMKT -- $19.78 $0.14
ESGI -- $25.28 -$0.03
ESPO -- $10.52 $0.12
FLOT -- $25.16 $0.00
GDX -- $46.03 -$0.07
GOAT -- $21.12 -$0.01
GRNV YGRN $25.98 -$0.09
HLTH -- $10.17 $0.01
IFRA -- $20.04 -$0.06
MOAT -- $83.53 -$0.13
MVA YMVA $22.59 -$0.17
MVB YMVB $25.20 -$0.45
MVE YMVE $32.43 $0.00
MVR YMVR $29.55 -$0.04
MVS YMVS $20.08 $0.05
MVW YMVW $31.03 -$0.13
PLUS -- $18.97 $0.02
QHAL -- $33.13 $0.02
QUAL -- $33.58 -$0.02
REIT -- $17.04 $0.01
SUBD -- $25.08 $0.00