VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 18-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $74.16 $0.76
EBND -- $11.39 $0.01
EMKT -- $20.98 $0.14
ESGI -- $25.37 $0.05
ESPO -- $11.42 $0.03
GDX -- $45.08 $0.14
GOAT -- $21.06 $0.02
GRNV YGRN $25.23 -$0.15
HLTH -- $10.55 $0.00
IFRA -- $19.35 -$0.08
MOAT -- $83.47 $0.18
QHAL -- $33.96 $0.00
QUAL -- $33.15 $0.07
REIT -- $17.03 $0.02
NAV
(As at COB 19-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $8.69 -$0.11
DVDY YDVD $20.70 $0.29
FLOT -- $25.13 $0.00
MVA YMVA $21.50 $0.23
MVB YMVB $25.80 $0.36
MVE YMVE $33.08 $0.52
MVR YMVR $31.41 $0.30
MVS YMVS $20.11 $0.29
MVW YMVW $30.78 $0.41
PLUS -- $18.91 $0.00
SUBD -- $25.18 $0.00