VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 20-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $73.18 $0.20
EBND -- $11.38 -$0.01
EMKT -- $21.51 $0.14
ESGI -- $25.46 $0.00
ESPO -- $11.63 $0.07
GDX -- $46.59 $1.23
GOAT -- $21.25 $0.04
GRNV YGRN $25.72 $0.18
HLTH -- $10.62 $0.00
IFRA -- $19.46 $0.11
MOAT -- $83.64 -$0.43
QHAL -- $34.64 $0.40
QUAL -- $33.59 $0.21
REIT -- $17.21 $0.23
NAV
(As at COB 21-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $8.90 $0.12
DVDY YDVD $20.86 $0.11
FLOT -- $25.13 $0.00
MVA YMVA $21.51 $0.01
MVB YMVB $25.96 $0.29
MVE YMVE $33.48 $0.14
MVR YMVR $31.92 $0.21
MVS YMVS $20.31 $0.05
MVW YMVW $31.24 $0.25
PLUS -- $18.94 $0.02
SUBD -- $25.19 $0.00